ALGEMENE VOORWAARDEN SIJM TRAINING EN COACHING

 

Sijm Training en Coaching
Vreekesweid 18
1721 PR BROEK OP LANGEDIJK
Tel. 072 721 01 51
Email: info@alexsijm.nl
Web: www.alexsijm.nl

001 DEFENITIES

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, wordt verstaan onder:

 • Aanbieding betreft iedere vrijblijvende aanbieding en prijsopgave van Sijm Training en Coaching aan klant.
 • Algemene voorwaarden zijn de onderhavige algemene voorwaarden van Sijm Training en Coaching.
 • Consument is de natuurlijke persoon die (nog) niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels, bedrijfs, ambachts- of beroepsactiviteit.
 • Deelnemer is iedere partij die een programma volgt en/of aanwezig is bij een les van het programma.
 • Diensten zijn alle door Sijm ten behoeve van de klant te verlenen diensten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot training en coaching met
 • Programma’s waartoe al dan niet door de klant opdracht is gegeven.
 • Klant is de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Sijm dan wel de intentie heeft een overeenkomst te sluiten met Sijm.
 • “Sijm” Training en Coaching is een handelsnaam van Impresariaat Sijm BV, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer: 37092574
 • Opdracht is de opdracht tot het verlenen van diensten en/of het leveren van producten.
 • Overeenkomst is iedere overeenkomst gesloten tussen klant en Sijm.
 • Onder overeenkomst op afstand wordt verstaan de overeenkomst tussen Sijm en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van deze overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, waaronder begrepen doch niet beperkt de overeenkomst die wordt gesloten via de webwinkel op de website.
 • Partijen zijn klant en Sijm tezamen.
 • Producten zijn alle goederen, zaken en diensten die onderwerp zijn van deze overeenkomst.
 • Onder programma’s wordt verstaan alle lessen, trainingen, cursussen en events welke door Sijm worden georganiseerd.
 • Onder schriftelijk wordt verstaan alle communicatie per post, mail of enige andere wijze van communicatie.

 

002 TOEPASSELIJKHEID

 • Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op iedere aanbieding en opdracht en ook maakt tevens een integraal onderdeel uit van alle overeenkomsten en de te leveren producten en te verlenen diensten door Sijm aan klant. Tenzij partijen anders overeenkomen, stemt de klant met wie eenmaal een overeenkomst is gesloten, in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten.
 • De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Sijm zijn aanvaard en gelden alleen voor de betreffende overeenkomst.
 • Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de klant de toepasselijkheid en de inhoud van de algemene voorwaarden.
 • Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
 • Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is dan dient te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Sijm behoudt zich, te allen tijde, het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de klant van de wijziging in kennis is gesteld.
 • Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst door een bevoegde rechter nietig zal worden geacht, wordt vernietigd of anderszins niet bindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onverkort en aldus volledig van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige, vernietigde of anderszins niet bindende bepalingen overeen te komen, waarbij als en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zullen worden genomen.

 

003 AANBIEDINGEN

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Wanneer een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld in de aanbieding.
 • Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door klant bij inschrijving verstrekte gegevens. Klant staat in voor de volledigheid en juistheid van de gegevens.
 • Aanbieding is niet bindend totdat een overeenkomst tot stand is gekomen.
 • Sijm kan niet worden gehouden aan een aanbieding indien klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders

 

004 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 • Als een klant zich aanmeldt voor een programma, zal Sijm de klant zo spoedig mogelijk per mail informeren of zijn/haar inschrijving is geaccepteerd. De klant is vervolgens verplicht zorg te dragen voor het verstrekken van de gevraagde informatie. De uiteindelijke inschrijving geschiedt door het inzenden van het inschrijfformulier.
 • Als een opmerking is toegevoegd en/of in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de eerdere aanmeldingen zijn aangebracht, is Sijm alsnog gerechtigd de klant te berichten dat de inschrijving van de klant niet is geaccepteerd.
 • Als een klant zich aanmeldt via de website komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door de klant en voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • De overeenkomst komt tot stand en is slechts bindend als Sijm deze schriftelijk heeft bevestigd.
 • Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Sijm binden nadat de afspraken schriftelijk zijn bevestigd.

 

005 HERROEPINGSRECHT

 • De consument kan de overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van producten/diensten gedurende een bedanktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden.
 • De in het vorige lid van dit artikel genoemde bedenktijd ten aanzien van diensten gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst op afstand.
 • De in het eerste lid van dit artikel genoemde bedenktijd ten aanzien van producten gaat in op de dag dat de consument het product heeft ontvangen.
 • Als de klant gebruik maakt van herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 • Sijm heeft het navolgende uitgesloten van het herroepingsrecht:  Diensten waarbij al is begonnen met het uitvoeren hiervan en leveringen van digitale inhoud anders dan op een materiele drager.

 

006 PRIJZEN

 • De opgegeven prijzen van in euro’s en exclusief BTW en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verban met de uitvoering van de overeenkomst.
 • Sijm is gerechtigd de overeenkomst prijs te verhogen indien Sijm genoodzaakt is extra werkzaamheden te verrichten, dan wel genoodzaakt is extra kosten te maken.
 • Een door de klant kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nooit als een tussen partijen overeengekomen vaste prijs voor de verrichten prestaties. Uitsluitend als zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is Sijm afgegeven begroting.
 • Kortingen worden geacht eenmalig te zijn verleend en binden niet ten aanzien van latere overeenkomsten.

 

007 BETALINGEN

 • Klant dient verschuldigde bedragen inclusief btw uiterlijk op de overeengekomen betaaldata binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Klant is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet in geval van klachten.
 • Als voor de levering van diensten/producten vooruit moet worden betaald, kan de klant geen recht doen gelden op leveringen hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde heeft plaatsgevonden.
 • Sijm is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door klant aangegeven e-mailadres.
 • Als geen betalingstermijn is overeengekomen dienen betalingen vooraf te geschieden, uiterlijk twee weken na bevestiging van deelname, maar altijd voorafgaand aan de uitvoering van de diensten. De betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.
 • Als er goede grond bestaat dat klant zijn/haar verplichtingen niet na zal komen, is de klant verplicht op eerste verzoek aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Zolang de klant daaraan niet heeft voldaan is Sijm gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schortte dan wel de overeenkomst zonder verplichtingen te beëindigen.
 • Alle betalingen dienen plaats te vinden op de door Sijm aan te wijzen bankrekening tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • Een tussen klant en opdrachtnemer overeengekomen betalingsregeling/prijsafspraak waarbij klant de prijs in termijnen/delen mag betalen, laat onverlet de op de klant rustende verplichting dat klant gehouden is tot betaling van het gehele bedrag. De klant is niet gerechtigd halverwege de betalingsregeling zijn betalingen te staken en/of zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
 • Als de consument niet binnen de overeenkomstig de in dit artikel gestelde termijn betaalt, is hij/zij, nadat hij/zij door Sijm is gewezen op de te late betaling en Sijm een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag tot op de datum van algehele voldoening wettelijke rente verschuldigd. Voorts is Sijm gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij klant. Deze kosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot €2500,00. 10% over de daaropvolgende €2500,00 en 5% over de volgende €5.000,00.
 • Indien de klant niet zijnde een consument niet binnen de in het eerste lid van dit artikel gestelde termijn betaalt, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Sijm, zonder nadere sommatie dan wel ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag klant niet zijnde een consument wettelijke wel ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag klant niet zijnde een consument wettelijke (handels) rente over het openstaand bedrag in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, onverminderd de overige aan Sijm toekomende rechten.
 • Alle in redelijkheid door Sijm gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke- (incasso) kosten, als gevolg van de niet-nakoming door klant van dienst betalingsverplichtingen, komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden betaald op 15% van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van €500,00. Voor zover Sijm aantoont dat de gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan 15% van het te vorderen bedrag, komen de gemaakte buitengerechtelijke kosten volledig ten laste van de klant niet zijnde een consument.
 • De door klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde wettelijke rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt klant dat voldoening betrekking heeft op latere factuur.
 • Als Sijm een vordering heeft op klant, is Sijm gerechtigd alle werkzaamheden en verdere prestaties ten behoeve van klant en/of eventuele overige werkzaamheden voor klant op te schorten totdat volledige betaling van klant wordt ontvangen.

 

008 UITVOERING OPDRACHT

 • Bij de uitvoering van de overeenkomst is Sijm gehouden tot het betrachten van zorg die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van hem kan worden verwacht. Sijm zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Sijm zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen, de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten en bij de uitvoering van het verlenen van diensten.
 • Alle door Sijm te verlenen diensten worden uitgevoerd op basis van inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Sijm uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat bovendien met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 • Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Sijm mogelijk te maken zal Sijm steeds tijdig alle door Sijm nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Klant draagt in dat kader er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sijm aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Sijm worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig of onvolledig zijn verstrekt aan Sijm, heeft Sijm het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan klant in rekening te brengen. Sijm is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Sijm is uitgegaan van door klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, specificaties en ontwerpen, ook als die gegevens, specificaties en ontwerpen van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn steeds voor rekening en risico van klant.
 • Sijm is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij de uitvoering van de opdracht is Sijm gerechtigd één of meer personen te betrekken die niet direct of indirect aan Sijm zijn verbonden, als zulks naar oordeel van Sijm wenselijk is met het oog op een voor partijen optimaal uitvoering van de opdracht.
 • Als Sijm niet kan nakomen, vanwege omstandigheden welke bij hem niet bekend waren voorafgaand aan bevestiging van de overeenkomst, heeft hij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
 • Sijm heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen.
 • Sijm is gerechtigd om de inhoud van diensten tussentijds te wijzigen om reden van kwaliteit verbetering.
 • Sijm is gerechtigd om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van aangeboden diensten. Sijm is gerechtigd de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaatst of tijd tussentijds te wijzigen.
 • Sijm zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering en levering van producten. Als plaatst van levering geldt het adres dat de klant aan Sijm heeft kenbaar gemaakt. Sijm zal het door klant opgegeven adres als juist blijven beschouwen, totdat de klant aan Sijm schriftelijk een nieuw adres heeft meegedeeld. Sijm bepaalt de wijze van aflevering.
 • Sijm is bevoegd de producten en diensten in delen/termijnen te leveren.
 • Het risico van verlies, diefstal, vermissing, beschadiging of waardevermindering met betrekking tot de te leveren producten zal op de klant overgaan op het moment van levering aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Sijm bekendgemaakte vertegenwoordiger. Als Sijm dient te leveren ij de klant, draagt de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, er zorg voor dat er te allen tijde één persoon namens de klant beschikbaar is ten behoeve van de levering.
 • Sijm zal klant informeren over de daadwerkelijke leveringsdatum van de producten. Indien Sijm de producten in termijnen levert, informeert Sijm klant over leveringsdatum en elk van de termijnen. Sijm zal zich inspannen de opgegeven leverdatum na te komen. Door Sijm opgegeven leverdata zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van één of meerdere leverdata heeft klant geen recht om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding zodanig is dat van klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij/zij de overeenkomst in stand laat.

 

009 ANNULERING

 • Sijm heeft te allen tijde het recht om bij onvoldoende aanmeldingen voor een programma een geheel of deel af te gelasten. Klanten of deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht, zonder dat Sijm is gehouden tot opgave van reden, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of al voldane betalingen worden gerestitueerd. Een dergelijke annulering leidt niet tot schadeplichtigheid van Sijm.
 • Sijm heeft te allen tijde het recht de plaats en/of tijden van de programma’s te wijzigen. Sijm heeft te allen tijde het recht tussentijds het programma te wijzigen. Sijm zal de klant schriftelijk berichten.
 • Als de klant niet heeft voldaan aan de op hem/haar rustende betalingsverplichting, is Sijm gerechtigd om de deelnemer de toegang tot het programma te weigeren.
 • Slechts in het geval van een eenmalig evenement heeft de klant in geval van verhindering het recht een vervanger van de deelnemer te sturen. Een eventueel vervangende deelnemer is gebonden aan de in de overeenkomst opgenomen bepalingen. Klant staat ervoor in de zij en een door haar aangewezen vervangende deelnemer zich houden aan de in de overeenkomst opgenomen bepalingen.
 • Tussentijd onderbreken of opschorten van het programma is niet mogelijk tenzij dringende medische redenen voor de afwezigheid van de deelnemer hieraan ten grondslag liggen. Verzoeken daartoe dienen voor aanvang van het opschorten van het programma schriftelijk ter beoordeling aan Sijm worden voorgelegd. In alle andere gevallen is klant het volledige voor het programma verschuldigde geldbedrag aan Sijm verschuldigd.
 • Sijm is gerechtigd om tussentijds de deelname van klant te weigeren om hem moverende redenen. De klant ontvangt hiervan bericht, zonder dat Sijm gehouden is tot opgave van redenen, waarna betalingsverplichtingen vervallen en al voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.
 • Klant is in beginsel niet gerechtigd een overeenkomst te annuleren. Bij annulering tot 4 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht is de klant 100% van de overeengekomen totaalprijs aan Sijm verschuldigd. Bij annulering tot 5 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht is de klant 50% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.
 • Annulering van overeenkomst dient te allen tijde schriftelijk te geschieden en annuleringskosten in 1x te voldoen.
 • De klant is te allen tijde, aldus ongeacht de reden van annulering door klant, aan Sijm een redelijke vergoeding verschuldigd voor het door Sijm door annulering geleden verlies of gederfde winst.
 • Sijm kan, naast de overige uit de overeenkomst en de wet toekomende rechten, de overeenkomst in zijn geheel of voor het nog niet uitgevoerde deel te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en schadeplichtigheid aan zijde van Sijm klant met onmiddellijke ontbinden indienen: klant verplichtingen uit overeenkomst niet nakomt of wanneer klant in staat van faillissement wordt verklaard.
 • Voorafgaand aan de beëindiging van de overeenkomst gefactureerde bedragen betrekking hebben op al ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten/producten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

 

010 KLACHTEN

 • Klant is verplicht de geleverde producten onmiddellijk na aflevering, in de mate waarin dit redelijkheid van hem kan worden verlangd, te (doen) inspecteren.
 • Klachten over Sijm verleende diensten, omtrent producten die bij een inspectie worden geconstateerd, dan wel redelijkerwijze hadden kunnen worden geconstateerd, dan wel redelijkerwijze hadden kunnen worden geconstateerd, en/of naar aanleiding van de hoogte of de wijze van totstandkoming van de facturen van Sijm, dienen door de klant onmiddellijk, doch binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur dan wel ontvangst van de diensten respectievelijk producten, schriftelijk ter kennis van Sijm te worden gebracht, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
 • Klachten over, van, voor gebreken aan producten die niet kunnen worden geconstateerd bij een inspectie, dienen door de klant direct na constatering, in ieder geval binnen 8 dagen nadat klant deze gebreken redelijkerwijs had kunnen constateren, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
 • Indien klant nalaat klachten Sijm in te dienen binnen gestelde termijnen, wordt klant geacht de producten/diensten te hebben goedgekeurd en kan klant zich nimmer beroepen op het feit dat de producten niet beantwoorden aan de overeenkomst.

 

011 INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • Alle rechten van intellectueel eigendom op alle op grond van de overeenkomst door Sijm vervaardigde en/of ter beschikking gestelde goederen en materialen, waaronder de door Sijm ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, voordrachten, oefeningen, documenten, boeken, modellen of technieken berusten uitsluitend bij Sijm of zijn toeleverancier. Tenzij anders overeengekomen, blijven de rechten hiervoor bij Sijm.
 • Het is klant, zonder toestemming van Sijm verboden om de door Sijm verstrekte informatie en/of materiaal zoals beschreven in het vorige lid van dit artikel, geheel of gedeeltelijk te bewerken, aan derden te verschaffen, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te verkopen. Klant is slechts gerechtigd deze informatie stukken voor eigen gebruik te hanteren.
 • Alle door Sijm in het kader van de overeenkomst geleverde diensten en digitale bestanden blijven eigendom van Sijm totdat klant alle verplichtingen uit de met Sijm gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 • Sijm is bevoegd aan het geven van zijn toestemming nader door hem te bepalen voorwaarden te verbinden, waaronder doch niet gelimiteerd tot het betalen van een vergoeding aan Sijm. Klant vrijwaart Sijm voor alle gevolgen van een eventuele inbreuk of enig recht van derden indien klant inbreuk maakt op de rechten als bedoeld in dit artikel.

 

012 GEHEIMHOUDING

 • Sijm gaat vertrouwelijk om met zowel persoonlijke gegevens als bedrijfsinformatie als verkregen informatie ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst van klant.
 • Partijen zullen informatie die de andere partij voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.
 • Klant is gehouden tot geheimhouding alle informatie die hij/zij in het kader van uitvoering van een overeenkomst ter zake van training van Sijm of andere heeft verkregen.
 • Gegevens van de overeenkomst zullen door Sijm zonder toestemming van klant niet ter kennis van derden worden gebracht. Sijm zal bij de uitvoering van de opdrachten de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de relatie met de klant.
 • Indien Sijm bij de uitvoering van de opdracht kennis moet nemen van persoonsgegevens, is de klant er bij verstrekking van de gegevens aan Sijm zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die Sijm niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens die Sijm niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken. Dit geld onverminderd de verplichting voor Sijm om de aan hem verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.

 

013 AANSPRAKELIJKHEID

 • Iedere aansprakelijkheid van Sijm of werkzame werknemers of ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat op grond van aansprakelijkheidsverzekering van Sijm wordt uitbetaald onder aftrekking van het eigen risico dergelijke verzekering.
 • Als om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverkering, is de aansprakelijkheid van Sijm beperkt tot het door Sijm in verbant met de betreffende opdracht in rekening gebracht honorarium met een maximum van €5.000,00.
 • De aansprakelijkheid van Sijm voor door klant geleden of lijden indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen direct schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde wint, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinde, schade verband houdende met het gebruik, verlies, verminking of vernietiging van gegevens, verlies van orders of pr-schade.
 • De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals bedoeld in de voorgaande leden, geldt niet als en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sijm, werkzame personen of ingeschakelde derden.
 • Het bepaalde in dit artikel geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van Sijm door de wet of overeenkomst, waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden, niet al verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van dit artikel zou volgen.
 • Onverminderd het bepaalde artikel 6.89 vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 1 jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Sijm aansprakelijk is.

 

014 TOEPASSELIJK RECHT

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sijm partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De rechter in Amsterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 • Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.